Liittokokous

Teollisuusliiton ylin päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva liittokokous

Seuraava liittokokous pidetään 22.–24.5.2023 Tampereella. Liittokokoukseen valitaan 442 liittokokousedustajaa vaaleilla 10.–31.3.2023.

Vaalipiiri

vaalipiirin
numero
vaalipiiriehdokasmääräedustajamäärä
(1/alkava 300)
33Grafinet ry73


Jäsen voi tarkistaa oman vaalipiirinsa Teollisuusliiton eAsioinnista.

Grafinetin ehdokkaat löydät tästä.

Äänioikeutetut

Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kolmelta kuukaudelta ennen ensimmäistä äänestyspäivää, ja jotka voivat esittää tästä pyydettäessä todisteen tai jotka on merkitty äänioikeutettujen luetteloon.

Äänioikeutettuja eivät ole kokonaan vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ammattiosaston jäsenet.

Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään liiton jäsenrekisterin tietojen perusteella todiste äänioikeudesta äänestystä varten. Äänestysmateriaali äänestystä varten lähetetään postitse äänioikeutetuille jäsenille viimeistään 6.3.2023.

Ammattiosaston vastuu jäsentensä äänioikeudesta

Ammattiosaston vastuulla on tarkastaa jäsentensä antamat henkilötiedot ja jäsenyys liiton lähettämästä, sen hetken tietojen mukaisesta äänioikeutettujen luettelosta. Ammattiosaston on korjattava virheelliset tiedot liiton jäsenrekisteriin liiton keskusvaalilautakunnan määrittelemällä tavalla.

Jäsenen vastuu äänioikeudestaan

Varmistaakseen vaalimateriaalin saamisen jäsenen on itse tarkistettava jäsenyys- ja osoitetietonsa liiton eAsioinnissa, ammattiosastosta, aluekeskuksesta tai keskustoimiston jäsenyysyksiköstä erityisesti siinä tapauksessa, että epäilee osoitetietoansa puutteelliseksi tai virheelliseksi.

Äänestäminen tapahtuu käyttäen joko sähköistä äänestämistä tai postiäänestystä. Äänioikeutettu saa käyttää vain yhtä äänestystapaa. Mikäli äänioikeutettu on epähuomiossa käyttänyt sekä sähköistä- että postiäänestystä, katsotaan sähköinen ääni ensisijaiseksi.

Äänioikeutetulla jäsenellä, joka ei ole saanut kirjeitse äänestysmateriaalia, on edelleen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan sähköisessä vaalissa. Tämä edellyttää, että jäsen pyytää välittömästi ammattiosastoa selvittämään äänioikeuden. Ammattiosasto tarkistaa, onko jäsenellä äänioikeus ja hakee äänioikeutetuksi toteamalleen jäsenelle keskusvaalilautakunnan määräämällä tavalla oikeutta äänestää sähköisessä vaalissa. Ammattiosaston on haettava jäsenelleen oikeutta äänestää sähköisessä vaalissa liiton keskustoimistosta viimeistään 23.3.2023 klo 12.00. Liiton keskustoimisto liittää selvitysten ja harkinnan perusteella jäsenen tiedot äänioikeutettujen luetteloon, jonka perusteella toimitetaan tieto jäsenelle oikeudesta äänestää sähköisessä vaalissa.

Sähköinen äänestys

Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää sähköisen äänestyksen kautta 10.3.2023 kello 9.00 – 31.3.2023 kello 12.00.

Postiäänestys

Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää postiäänestyksen kautta 10.–31.3.2023. Äänestyslipun palautuskuoren on oltava liiton keskusvaalilautakunnan osoittamassa osoitteessa äänestyksen päättymispäivänä viimeistään kello 12.00. Tämän jälkeen tulleet palautuskuoret hylätään.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen vaalipiireittäin 5.4.2023 kello 13.00.
Vaaliliittojen kokoukset on 21.5.2023.

Lue lisää Teollisuusliiton liittokokouksesta.

Muista äänestää!