Työehtosopimus

Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu 1.2.2018-31.1.2021

Suurimmat muutokset työehtosopimuksessa ovat mahdollisuus sopia talviloman vaihtamisesta joulurahaan, uusien työntekijöiden siirtyminen suoraan joulurahan piiriin, kiky-tuntien asteittainen poistuminen ja ilta- ja yötyölisäjärjestelmän uusiminen. Tästä löydät allekirjoituspöytäkirjan, jossa on tarkemmin muutokset työehtosopimukseen ja saavutettu palkkaratkaisu.

Kymmenen usein kysyttyä kysymystä työehtosopimuksesta

 

1. Vuosiloman sijoittaminen irtisanomisajalle

 

Kysymys
Toimihenkilö irtisanoutuu siten, että hänen työsuhteensa päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Voidaanko hänen vuosilomansa sijoittaa irtisanomisajalle?

Vastaus
Päättyneeltä lomavuodelta 1.4. – 31.3. kertynyt loma voidaan sijoittaa irtisanomisajalle. Huhtikuun alusta työsuhteen päättymiseen saakka kertynyttä lomaa ei voida sijoittaa irtisanomisaikaan, vaan pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena.

Toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on erikseen sovittu monista aloista poikkeavasti, että joko työntekijä tai työnantaja voi halutessaan ilmoittaa loman sijoittamisesta irtisanomisajaksi ilman vuosilomalain kuukauden tai kahden viikonkaan pituista ilmoitusaikaa. Näin voidaan toimia lomakauden aikana ja kun kyseessä on tälle lomakaudelle muutoinkin sijoitettava loma.
 

2. Kenelle maksetaan jouluraha ja ketkä saavat talvilomaa

Kysymys
Kenelle maksetaan joulurahaa ja kuka saa talviloman (työehtosopimuksen määräys)?

Vastaus
Joulurahaa maksetaan niille toimihenkilöille, joiden työsuhde on alkanut 1.2.2018 tai sen jälkeen. Tätä ennen työsuhteensa aloittaneet ovat voineet siirtyä joulurahan piiriin ilmoittamalla siitä työnantajalle ennen 1.9.2018 tai sen jälkeen sopimalla. Joulurahan piirissä olevat eivät päivätyössä saa työehtosopimuksen mukaista talvilomaa, mutta vuosilomalain mukaisesta lomasta voi jättää kesälomakauden (2.5. – 30.9.) ulkopuolelle 24 päivää ylittävän osuuden.

Työehtosopimuksen mukaisen yhden talvilomaviikon saavat joulurahan piirissä olevat kuitenkin silloin, kun he tekevät vuorotyötä tai yötyötä siten, että vähintään joka neljäs työvuoro alkaa ennen klo 6:00 tai 21:00 jälkeen. Kertymistä tarkastellaan kuukausittain.

On hyvä muistaa, että talviloman ansaintakausi on 1.4. – 31.3. eli sama kuin vuosiloman ansaintakausi. Talviloma on oikeus pitää ansaintakauden lokakuun alusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, eli ansaintakausi ja lomakausi ovat huhtikuuta lukuun ottamatta päällekkäisiä.

 

3. Kahvitauko toimihenkilösopimuksessa


Kysymys
Toimihenkilöiden työehtosopimuksessa ei ole mainittu lainkaan kahvitaukoa. Onko sellaiseen kuitenkin oikeus?

Vastaus
Toimihenkilöiden työehtosopimus on tosiaan poikkeuksellinen siinä mielessä, että kahvitaukoa tai muuta virkistäytymistaukoa ei ole määritelty. Toimihenkilötehtävissä on paljon sellaisia tehtäviä, että työn lomassa tauotus onnistuu luontevasti ilman erillisiä määräyksiä. Jos työhön sidonnaisuus on yhdenjaksoista, on työssä jaksamisen kannalta tärkeää, että sovitaan tauotuksista. Esimerkiksi puhelinpalvelutyössä, missä ollaan yhdenjaksoisesti puhelimessa, pitäisi olla työn fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden vuoksi taukoja sopivin välein. Tauotuksista kannattaa neuvotella ja käyttää esimerkiksi työsuojeluhenkilöstön tai työterveyshuollon asiantuntemusta hyväksi.
Fiksu työnantaja ymmärtää, että yhdenjaksoinen sidonnaisuus työhön uuvuttaa. On tutkittua tietoa, että tauotukset lisäävät tuottavuutta ja työtulos paranee. Terveydellisistä syistäkin on hyvä juoda päivän mittaan ja esimerkiksi joidenkin sairauksien hoitotasapaino edellyttää välipalan nauttimista päivän mittaan ruokailun lisäksi.

 

4. Työajan pidennys eli kiky- tunnit osa-aikaisella


Kysymys
Kuinka monta ns. kiky- tuntia pitää vuonna 2019 tehdä, kun toimihenkilön työaika on puolet kokoaikaisen työajasta?

Vastaus
Vuonna 2019 työajan pidennystä eli kiky- tunteja on kahdeksan. Osa-aikaisilla tai vain osan vuodesta työskentelevillä kiky- tunnit suhteutetaan työaikaan. Siten puolikasta työaikaa tekevän toimihenkilön kiky- tunteja on tänä vuonna neljä. Sen jälkeen kilpailukykysopimukseen liittyvät lisääntyneet työtunnit poistuvat työehtosopimuksesta.

 

5. Lomautetun toimihenkilön vuosiloma


Kysymys
Milloin lomautettu toimihenkilö voi pitää vuosilomansa? Onko se pakko pitää?Siirtyykö loma automaattisesti ajanjaksolle, jolloin lomautus on jo päättynyt?

Vastaus
Lomautetulla työntekijällä on oikeus pitää vuosilomansa samojen määräysten mukaan kuin työssä olevillakin. Loman pitäminen sinänsä on niin sanottua pakottavaa oikeutta: lomaa ei voi jättää pitämättä. Loma ei siirry lomautusjaksolta eteenpäin, ja sen pitämisajankohta pitää ilmoittaa työttömyyskassaan, mikäli saa ansiopäivärahaa.

 

6. Työtehtävien muuttuminen ja palkkaryhmän tarkistaminen
 

Kysymys
Missä vaiheessa palkkaryhmä tarkistetaan, kun työtehtävät muuttuvat?

Vastaus
Työehtosopimuksen mukaan työtehtävien muuttuessa olennaisesti, tarkistetaan palkkaryhmä. Joudutaan pohtimaan, mikä on olennainen tehtävän muuttuminen. On hyvä pitää mielessä, että tehtävän vaativuuden arviointi perustuu tehtävässä vaadittavien osaamisen, vuorovaikutuksen, vastuun ja päätöksentekotilanteiden arviointiin. Tehtävien ryhmittelykuvauksissa on ranskalaisin viivoin tai ”pallukoin” eroteltu tehtävään liittyviä vaatimuksia. Kaikkia näistä kohdista ei tarvitse täyttää eli ranskalaisia viivoja ei lasketa.

Jos palkkaryhmä muuttuu korkeammaksi, palkka tarkistetaan vähintään uutta vähimmäispalkkaa vastaavaksi seuraavan palkanmaksukauden alusta. Tehtävän muuttuessa vähemmän vaativaksi, ei pelkästään tästä syytä henkilökohtaista palkkaa alenneta.

 

7. Takaisinottovelvollisuudesta luopuminen


Kysymys
Voidaanko takaisinottovelvollisuudesta luopua?

Vastaus
Viimeisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että 1.2.2018 alkaneen tes- kauden alusta voidaan sopia, että toimihenkilö luopuu takaisinottovelvollisuudesta. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei tarvitse tarjota työtä tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen toimihenkilölle, jos työtä ilmaantuu irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Takaisinottoaika on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Jos työsuhde on kestänyt 12 vuotta sen päättymiseen mennessä, on takaisinottoaika kuusi kuukautta.
Sopijaosapuolet ovat työnantajan edustaja ja työntekijä. Tällaista sopimusta ei voida kuitenkaan tehdä työsopimusta tehtäessä eikä koeaikana. Luopuminen takaisinottovelvoitteesta vastoin työehtosopimusta on mitätön. Ennen sopimuksen tekemistä tiedotetaan luottamusmiehelle sopimuksen sisällöstä.

 

8. Sairausajan palkka


Kysymys
Miten palkallisen sairausajan pituus lasketaan, työpäivinä vai ajanjaksoina?

Vastaus
Palkanmaksuvelvollisuus sairausajalta on joko 40, 75 tai 105 päivää työsuhteen pituudesta riippuen. Kyseessä on ajanjakso, eli jos esimerkiksi toimihenkilö on sairaana kuun 10 – 22 päivä, ajanjakson pituus on 23 päivää riippumatta siitä, ovatko ajanjakson päivät työpäiviä vai eivät.

Alle kuukauden pituisessa työsuhteessa palkkaa maksetaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä päivältä 50 % suuruisena. Jos sairauspäivärahan maksu alkaa sitä ennen, loppuu työnantajan palkanmaksuvelvollisuus (koskee samaan sairauteen sairastumistilanteita).

 

9. Osittainen hoitovapaa


Kysymys
Voivatko molemmat vanhemmat pitää pienten lasten vanhemmille tarkoitettua osittaista hoitovapaata samanaikaisesti?

Vastaus
Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kun lapsen toinen kouluvuosi alkaa. Erityisin perustein vapaa voi olla pidempi. Osittainen hoitovapaa tarkoittaa, että työaikaa voidaan lyhentää 30 tuntiin viikossa. Vapaata voi olla molemmilla vanhemmilla samassa ajanjaksossa, mutta ei samaan aikaan. Esimerkiksi toinen voi olla aamusta osittaisella hoitovapaalla, toinen iltapäivästä, tai toinen maanantait, toinen tiistait. Järjestelystä pitää sopia. Ellei voida sovita, työaika on kuusi tuntia päivässä.
Tarkempaa tietoa osittaisesta hoitovapaasta työsopimuslaissa, katso tästä.

 

10. Osa-aikaisen työntekijän oikeus lomaan


Kysymys
Saako osa-aikainen toimihenkilö vuosilomaa? Entä talvilomaa tai joulurahan?

Vastaus
Osa-aikaisen toimihenkilön vuosilomaoikeus riippuu työsopimuksessa sovitusta työajasta. Jos työtä tehdään sopimuksen mukaan vähintään 14 päivänä kuukaudessa (riippumatta päivän pituudesta) tai toissijaisesti vähintään 35 tuntia kuukaudessa, osa-aikainenkin toimihenkilö ansaitsee vuosilomaa lain mukaisesti.
Jos osa-aikainen toimihenkilö ei ansaitse vuosilomaa lainkaan, tai vain osalta lomavuodesta, on hänellä kuitenkin oikeus kahteen vapaapäivään kutakin työskentelykuukautta kohden. Työajan pituudella ei ole merkitystä. Lomapalkka maksetaan tällöin prosentuaalisena lomakorvauksena työehtosopimuksen taulukon mukaan. Taulukon prosentit sisältävät lomapalkan, lomarahan ja talviloman (tes- talviloma) osuuden. Joulurahaa ei erikseen makseta.

 

Mirja Suhonen
sopimusalavastaava
mirja.suhonen@teollisuusliitto.fi
020 77 41212 ja 040 536 4336

Teollisuusliito ry, Hakaniemenranta 1A, PL 107, 00531 Helsinki


 

 

Askarruttaako mieltäsi jokin työehtosopimukseen tai
työelämään liittyvä asia?

Kysy Mirjalta, niin saat vastauksen.

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Medialiiton ja Teollisuusliiton/
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n työehtosopimus on yleissitova 23.10.2013 lähtien. Katso Finlex.

Grafinetin työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021